Эзэн хаалга тогшиж байна. Та нар Эзэний дуу хоолойг таньж…

Эзэн хаалга тогшиж байна. Та нар Эзэний дуу хоолойг таньж чадах уу? (2) Эзэн Есүс “Миний хонин сүрэг Миний дуу хоолойг сонсдог” (Иохан 10: 27) хэмээн хэлсэн. Мэдээж Эзэ…

続きを読むread more

Эзэн хаалга тогшиж байна. Та нар Эзэний дуу хоолойг таньж…

Эзэн хаалга тогшиж байна. Та нар Эзэний дуу хоолойг таньж чадах уу? (1) Эзэн Есүс “Миний хонин сүрэг Миний дуу хоолойг сонсдог” (Иохан 10: 27) хэмээн хэлсэн. Мэдээж Эзэ…

続きを読むread more